Задаци

 • 1.      

  Дужина крака једнокраког троугла је \(5cm\), а висине која одговара основици \(3cm\). У тај троугао уписан је правоугаоник максималне површине тако да једна страница правоугаоника припада основици троугла. Обим тог правоугаоника је:

  11 cm
  10 cm
  7 cm
  8 cm
  9 cm

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \(  1       \)
  \( \sqrt{3}  \)
  \(   -1    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   Ако је \(a\neq -\frac{1}{2}\) и \(\left | a \right |\neq 2\) , онда је израз \(\left ( \frac{2a+1}{a+2}-\frac{4a+2}{4-a^{2}} \right ):\frac{2a+1}{a-2}+\left ( \frac{a+2}{2} \right )^{-1}\) идентички једнак изразу:

  \(2 \)
  \(\frac{а}{a+2} \)
  \(\frac{1}{a+2} \)
  \(а \)
  \(1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако се број страница конвексног \(n\)-тоугла повећа зa \(7\), број дијагонала му се повећа за \(119\). Број \(n\) износи:

   

  \(12\)      
  \(17\)
   \(14\)  
  \(15\)
   \(13\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако је \(a=225^{\frac{1}{2}-\log_{15}\sqrt[4]{9}}\) онда је \((a-4)^{a}\) једнако:

  \(0 \)
  \(64 \)
  \(-1 \)
  \(1 \)
  [math]4 [/math

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Једначина праве која пролази кроз тачке \(A(-1,1)\) и \(B(1,4)\) гласи:

  \( 3x + 2y - 5 = 0 \) 
  \( x – 2y + 5 = 0 \) 
  \( 3x – 2y + 5 = 0 \)
  \( x – y + 2 = 0 \) 
  \( 2x - 3y + 5 = 0 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Производ свих реалних решења једначине \( \sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}\) једнак је:


   

  \(-\frac{4}{5}\)
  \(\frac{6}{5}\)
  \(\frac{2}{5}\)  
  \(-\frac{2}{5}\)
  \(\frac{4}{5}\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(5 \)  
  \( 1 \)  
  \(4\)  
  \(3\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Број решења једначине \( \sin(x-\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}\) у интервалу \([-2\pi, 2\pi]\) je:

   

  \(3\)
  \(4\)
  \(5\)    
  \(1\)
  \(2\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Израз \(\frac{sin(\alpha+\beta)+sin(\alpha-\beta)}{cos(\alpha+\beta)+cos(\alpha-\beta)}\) идентички је једнак изразу:

  \( tg\alpha \)
  \( \frac{sin\alpha}{cos\alpha} \) 
  \( tg2\alpha \) 
  \( sin(\alpha+\beta) \) 
  \( tg(\alpha+\beta) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Дата је геометријска прогресија \(a_1, a_2, a_3, . . . \). Ако је \(a_1+a_7 =\frac{65}{16}\) и \(a_2+a_8 =\frac{65}{32}\) , онда је \(\frac{ a_3}{ a_{13}} \) једнако:

  \(2^{10} \)
  \(2^{-12} \)
  \(2^{12} \)
  \(2^{13} \)
  \(2^{-10} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Ako за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(kx^2-(3k+2)x+7=0\) важи \( \frac{1}{x_1}\frac{1}{x_2}=8\), вредност параметра \(k\) припада интервалу:

  \((5,10)\)    
  \((\frac{1}{2},5)\)
  \((10,20)\)
  \((-20,-10)\)    
  \((-10,0)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(1\)  
  \(-1\)
  \(6      \)
  \(4\)
   \(-6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -12     \)
  \(    6\) 
  \(    3  \) 
  \(   -6\)
  \(  -18     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( 10 \)
  \( 2\sqrt{5} \) 
  \( 5 \)
  \( 1 \) 
  \( \sqrt{5} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако се цена артикла најпре повећа за \(30\%\) а онда смањи за \(20\%\) коначна цена артикла у односу на почетну цену је:

  већа за\( 10\% \) 
  већа за\( 5\% \) 
  мања за\( 2\% \) 
  већа за\( 4\% \)
  већа за\( 2\% \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  9  \)
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(  7    \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(   0\)
  \(  3    \)
  \( 1 \)
  већи од \(     3     \)   
  \(    2     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(24\)        
  \(28\)    
  \( 27\)
  \(26\)
  \(25\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време